فرم درخواست نیرو حسابدار
پرتو پارس

نام و نام خانوادگی کارفرما :  
نام شهر :  
شماره تلفن :  
شماره موبایل :  
آدرس :  
نیرو :
نحوه کار :
ساعت کار روزانه :  
حقوق در نطر گرفته شده :  
ریال  
توضیحات:
کد امنیتی :