موقعیت شغلی 0075

کار پاروه وقت 

ترجیحا آقا

در فروشگاه پروتیئن

جهت جمع کردن حساب ها

دارای سابقه کار 

دروازه کازرون

افراد دارای مدرک به شرکت پرتو پارس مراجعه نمایند