موقعیت شغلی 0074

موقعیت شغلی ویژه خانم ها

کار در پخش لوازم جانبی

کاردوشیفت

ترجیحا با تحربه

افراد دارای مدرک به شرکت پرتو پارس  مراجعه نمایند