موقعیت شغلی 0072

فروشگاه اینترنتی

محدوده پارامونت

 14ساعت کاری 9:30- الی

 حقوق نصف اداره کار

افراد دارای مدرک شرکت پرتو پارس به شرکت مراجعه نمایند

خانم نامور