موقعی شعلی 0070

کار ویژه خانم ها/آقایان 

واقع در دروازه اصفهان

فروشگاه لوله اتصالات

دو شیفت از ساعت 8 تا 13 و 16 الی 19:30

حقوق توافقی با بیمه

افراد دارای مدرک با مدرک به شرکت پرتو پارس مراجعه نمایند

*** ارتباط با خانم منوری***