موقغیت شغلی 0069

موقعیت شغلی در محدوده مرکز شهر

کار نیمه وقت

حدود پانصد هزار تومان

ویژه خانم ها و آقایان

دوستان علاقه مند جهت اخذ معرفی نامه با مدرک به شرکت پرتو پارس مراجعه نمایند