موقعیت شغلی0091

"فروشگاه پروتئینی"

محدوده دروازه کازرون

 نیازمند حسابدار به صورت پاره وقت 

ساعت کار:2تا4 ظهر

 حقوق:توافقی

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*