موقعیت شغلی0090

"پخش لبنیات"

محدوده امیرکبیر

 نیازمند حسابدار 

ساعت کار:8:00 تا 17:00

حقوق:توافقی+بیمه بعد از3 ماه

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*