موقعیت شغلی0089

"برق اتومبیل"

محدوده فلکه فرودگاه

  نیازمند حسابدار فقط جهت ورود اطلاعات

ساعت کار:صبح ها

حقوق:ساعتی 10 تومان+ هزینه ایاب و ذهاب 

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*