موقعیت شغلی 0086

"لوارم خانگی"

محدوده احمدی

 نیازمند حسابدار 

ساعت کار:دو ساعت در هفنه

حقوق:توافقی 

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*