موقعیت شغلی 0084

"لوازم یدکی معتبر"

محدوده فلکه فرودگاه

 نیازمند حسابدار 

ساعت کار:8تا 12 و 16تا 20

حقوق:توافقی + بعد 3 ماه بیمه

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*