موقعیت شغلی 0082

"لوازم پزشکی"

محدوده عفیف آباد

 نیازمند حسابدار به صورت پاره وقت 

ساعت کار:یا نیمه صبح یا عصر

 حقوق:توافقی

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*