موقعیت شغلی 0080

"فروشگاه کاشی و سرامیک"

محدوده شریف آباد

نیازمند حسابدار

ساعت کار:4ساعت صبح و 4 ساعت عصر

حقوق:توافقی

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*