موقعیت شغلی 0078

فروشگاه کاشی و سرامیک

محدوده شریف آباد

ساعت کار:8الی21 -ظهر 3 ساعت استراحت

حقوق:توافقی+بعد از 3ماه بیمه

.افراد دارای مدرک با در دست داشتن مدرک به شرکت پرتوپارس مراجعه نمایند.

*ارتباط با خانم نامور*