موقعیت شغلی 0077

کار در شهرم صنعتی دستغیب (خیابان محراب)

کارخانه برش mdf

ویژه خانم ها

دو شیفت

حقوق اداره کار

اقراد واجد الشرایط با شماره 32301902 داخلی 102 تماس حاصل نمایند

تاریخ درخواست 06/05/1397