موقعیت شغلی 0076

موقغیت شغلی برای آقایان

کاردر فروشگاه لوله و اتصالات

دو شیفت 

واقع در خیابان وصال

افراد دارای مدرک با شرکت تماس بگیرند