ورود به برنامه: (WELCOME)

ا بزنيد تا صفحه ورودبه برنامه براي شما به نمايش داده شود. در ابتدا نام کاربري خودتان را واردنمائيدو سپس باکليد ENTER و یاTabبه قسمت رمز عبوروارد شود و رمز عبور خود راوارد کنيد.چنانچه براي اولين باروارد برنامه مي شويدو هيچگونه رمزي را وارد نکرده ايد، مي بايست در ابتدا نام کاربري را "مدير"انتخاب کرده و سپس در قسمت رمز عبورکلمه "1111"را تايپ نمائيد. ودر نهايت باکليد ENTER و یاTab روي گزينه "ورود"برويدو دوباره کليد ENTERرا بزنيد تا واردبرنامه شويد. نکته : در صورتيکه کلمه نام کاربري و يارمز عبور را اشتباه وارد نمائيدنمي توانيد وارد برنامه شويد.در صورت انصراف از وارد کردن رمز و نام کاربري در برنامه کليد انصراف را بزنيدو در صورت خارج شدن ازاين صفحه کليد خروج يا "ESC"را بزنيد. اگر از نسخه آزمایشی نرم افزار می خواهید استفاده کنید پس از وارد شدن به برنامه پیغامی مبتنی بر وصل نبودن قفل سخت افزاری به شما داده خواهد شد. پس از تایید می توانید از نسخه نمایشی نرم افزار استفاده نمایید