قابل توجه مشتریان نرم افزار حسابداری


-

شرح خبر

مشتریان عزیز نرم افزار حسابداری ملی

با توجه به آنکه بسیاری از مشتریان بدون هماهنگیشرکت اقدام به نصب ویندوز و یا تغییر سخت افزاری سیستم نموده اند اطلاعات دوره هایپیشن و نرم افزار خود را ازدست داده اند

لذا در صورت نیاز به نصب ویندوز و ارتقا سختافزاری ترجیحا به شرکت مراجعه نمایید

با نشکر

بهروز بهین

 


ارسال کننده : پرتوپارس
تعداد بازدید : 12953
تاریخ انتشار : 1396/04/07
منبع : پرتو پارس