قرارداد با سازمان صنعت و معدن و تجارت


قرارداد با سازمان صنعت و معدن و تجارت

شرح خبر


شرکت پرتو پارس موفق به عقد قرارداد با سازمان صنعت معدن و تجارت استان فرس در بخش مکانیزه نمودن .معادن وحقوق دولتی و سیستم ضمانت ها شد

ارسال کننده : پرتوپارس
تعداد بازدید : 14150
تاریخ انتشار : 1394/07/27
منبع :