آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 17 قانون نظام صنفي


2 آيين نامه اجرايي تبصره 1ماده 11 )استفاده از صندوق مكانيزه فروش و دستگاه توزين ديجيتالي -توسط افراد صنفي

شرح خبر

آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده 17 قانون نظام صنفي

استفاده از صندوق مكانيزه فروش و دستگاه توزين ديجيتالي توسط افراد صنفي

ماده 7 به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستند سازي فعاليت هاي اقتصادي، افراد صنفي عرضه كننده كالا و يا ارايه دهنده -

خدمت، مكلفند به تناسب از صندوق مکانيزه فروش و یا دستگاه توزین دیجيتالی و یا هردو، برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با

رعایت شرایط مندرج در تبصره 7 ماده 71 ق.ن.ص و ضوابط و مقررات اين آيين نامه استفاده نمايند.

ماده 2 صندوق هاي مکانيزه فروش ) يا نرم افزارهاي تهيه شده به اين منظور( مخصوص واحدهاي صنفي ارايه دهنده كالا يا -

خدمات، بايد حداقل داراي توانايي هاي زير باشند :

7 نام و نشاني واحد صنفي و تاريخ صدور در قبض ) يا فاكتور( مخصوص مشتري درج شود. -

2 مشخصات كامل كالاي فروخته شده در قبض مخصوص مشتري درج شود ) شامل نام كالا، قيمت واحد و كل، وزن يا حجم يا متراژ -

يا .... و همچنين مشخصات كيفي مانند درجه يك يا درجه دو يا درجه سه(

3 مشخصات كامل خدمت ارايه شده به مشتري در قبض درج شود. -

4 زير قبض مخصوص مشتري تلفن رسيدگي به شكايات درج شود. -

1 دستگاه يا برنامه نرم افزاري تهيه شده بايد به گونه اي باشد كه مامور فروش يا فرد صنفي به هيچ وجه توانايي دخل و تصرف در -

اطلاعات وارده را نداشته باشد.

6 توانايي گزارش دهي داشته باشد. -

1 قابليت نصب نرم افزارهای مور نظر وزارت بازرگانی را داشته باشد. –

ماده 3 دستگاه هاي توزين ديجيتالي بايد داراي مشخصات زير باشد: -

7 حساسيت دستگاه ) حداقل وزني كه قابل اندازه گيري است ( مشخص شده و در معرض ديد مشتري باشد. -

تبصره واحدهاي صنفي موظفند از دستگاه هاي توزيني استفاده نمايند كه حسب نوع فعاليت حساسيت مورد نياز را دارا باشد. –

2 قيمت واحد كالا، وزن كالا و كل قيمت، محاسبه و در معرض ديد مشتري قرار گيرد. -

تبصره 7 اعلام قيمت واحد كالا توسط دستگاه توزين ديجيتالي به هيچ وجه جايگزين برچسب قيمت نيست. -

تبصره 2 اعلام قيمت واحد كالا و قيمت كل به هيچ وجه جايگزين صدور فاكتور نيست.) در صورتي كه دستگاه توانايي صدور قبض -

كتبي را داشته باشد مطابق ماده 6 اين آيين نامه اقدام خواهد شد.(

3 دستگاه توزين ديجيتالي مورد استفاده در داد و ستد عمومي مشمول استاندارد اجباري بوده و بايد با استاندارد ملي شماره -

6156 مطابقت داشته باشند.

- ) ماده 4

الف کليه واحدهاي صنفي در سراسر کشور مکلف به استفاده از صندوق مكاينزه فروش هستند: –

تبصره 7 حداکثر 71 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در مراکز استانها یا پيشنهاد اتحادیه مربوطه و تایيد مجمع پس از تصویب –

کميسيون نظارت مرکز استان، به مدت دوسال از شمول این ماده قانونی معاف خواهد شد.

تبصره 2 حداکثر 31 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در سایر شهرهای کشور با پيشنهاد اتحادیه مربوطه و تائيد مجمع پس از -

تصویب کميسيون نظارت مرکز استان به مدت دوسال از شمول این ماده قانونی معاف خواهد شد.

ب کليه واحدهاي صنفي در سراسر کشور که نياز به توزین دارند،مکلف به استفاده از ترازوی دیجيتال هستند. –

تبصره 7 حداکثر 71 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در مراکز استانها یا پيشنهاد اتحادیه مربوطه و تایيد مجمع پس از تصویب –

کميسيون نظارت مرکز استان، به مدت سه سال از شمول این ماده قانونی معاف خواهد شد.

تبصره 2 حداکثر 31 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در سایر شهرهای کشور با پيشنهاد اتحادیه مربوطه و تائيد مجمع پس از -

تصویب کميسيون نظارت مرکز استان به مدت دوسال از شمول این ماده قانونی معاف خواهد شد.

ماده 1 هر گونه دستکاری و یا خارج نمودن صندوق مکانيزه فروش و یا دستگاه های توزین دیجيتالی از پلمپ تخلف محسوب شده –

و با واحد صنفی متخلف طبق مقررات فصل هشتم ق.ن.ص برخورد می گردد.

تبصره 7 مسئوليت نظارت بر عملکرد آزمون و پلمپ دستگاه های توزین دیجيتالی به عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی -

ایران می باشد.

ماده 6 قبوض دريافتي از افراد صنفي كه از طريق دستگاه توزين ديجيتالي ويا صندوق مكانيزه فروش صادر مي شود. به منزله صدور -

فاكتور توسط فروشنده كالا و يا ارايه دهنده خدمت تلقي مي گردد.

تبصره در صورت فروش كالا و يا ارايه خدمات بيش از مبلغ 71،111،111 ريال افراد صنفي موظفند علاوه بر ارايه قبض يا فيش –

موضوع ماده 6 اين آيين نامه نسبت به صدور فاكتور فروش نيز اقدام نمايند.

ماده 1 واحدهاي صنفي استفاده كننده از صندوق هاي مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي در صورت تشخيص بازرسين و يا -

ناظران ماده 12 قانون نظام صنفي و يا به محض اطلاع از وجود نواقصي در دستگاه هاي خود موظفند بلافاصله نسبت به رفع نقص

آن اقدام نمايند و تا زمان رفع عيب دستگاه مي بايست نسبت به صدور فاكتور جهت كليه مشتريان خود اقدام نمايند.

ماده 5 فروش كالا و يا ارايه خدمت توسط واحدهاي مزبور بدون استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي به -

عنوان تخلف صنفي تلقي و براساس مفاد تبصره 2 ماده 17 قانون نظام صنفي با واحد صنفي برخورد خواهد شد.

ماده 6 مجامع امور صنفي با همكاري اتحاديه هاي صنفي مربوط مكلف به اطلاع رساني دقيق آموزش صنوف و ايجاد تسهيلات لازم -

جهت خريد دستگاه هاي صندوق مكانيزه فروش و يا توزين ديجيتالي افراد صنفي مي باشد.

ماده 71 اتحادیه های مربوطه مکلفند آمار واحدهای صنفی تجهيز شده به صندوق مکانيزه فروش و ترازوی دیجيتال را مستمر در -

سایت اصناف)صفحه اطلاعات فردی و صنفی واحدهای صنفی( درج نمایند.

ماده 77 کميسيون نظارت و مجامع امور صنفی هر شهرستان مکلفند از طریق کميته و کميسيون بازرسی خود ) موضوع بند ج ماده -

46 ق.ن.ص و بند الف ماده 36 ق.ن.ص( ضمن نظارت بر روند ثبت آمار و اطلاعات اتحادیه های صنفی در سایت اصناف )موضوع ماده

71 این آئين نامه( از صحت آمار واحدهای صنفی تجهيز شده به صندوق مکانيزه فروش و ترازوی دیجيتالی اطمينان حاصل کنند.

ماده 72 سازمان بازرگاني استانها موظفند گزارش عملكرد اجراي آيين نامه مزبور را هر سه ماه يكبار به معاونت توسعه بازرگاني -

داخلي اعلام نمايند.

ماده 73 مسئوليت حسن اجرای مفاد این آئين نامه در هر شهرستان بعهده رئيس کميسيون آن شهرستان و در سطح استان -

بعهده رئيس کميسيون مرکز استان و رئيس سازمان بازرگانی می باشد.

56 به تصويب - /5/ ماده 74 اين آيين نامه در 74 ماده و 6 تبصره و در اجراي تبصره يك ماده 17 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ 21

7356 گردید. /7/ وزير بازرگاني و جایگزین آئين نامه مصوب 21

مهدی غضنفری / وزیر بازرگانی


 

ارسال کننده : پرتوپارس
تعداد بازدید : 14390
تاریخ انتشار : 1394/06/29
منبع :