جداول حقوق و دستمزد سال 97


جداول حقوق و دستمزد سال 97 و مقایسه با سال 96

شرح مقاله

جدول حقوق و دستمزد 97
 میزان حقوق و دستمزد سال 1397 
شرح  سال 96 سال 97
حدالاقل دستمزد ماهانه  9,299,310 11,112,675
حق مسکن ماهیانه  400,000 400,000
حق بن (خوار و بار ) 1,100,000 1,100,000
حق اولاد - یک فرزند  929,931 1,111,268
حق اولاد - دو فرزند  1,859,862 2,222,535
حق سنوات روزانه  10,000 17,000
حق سنوات ماهانه  300,000 510,000
حدالاقل دستمزد روزانه  309,977 370,423
مجموع دریافتی افراد مجرد  10,799,310 12,612,675
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند  11,729,241 13,723,943
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند  12,659,172 14,835,211
حقوق یک ساعت عادی با حدالاقل دستمزد  42,289 50,535
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حدالاقل دستمزد  59,204 70,749
                                                      مبالغ همگی به ریال می باشد 
افزایش 19.5 درصدی میزان حقوق و دستمزد سال 1397 

ارسال کننده : پرتوپارس
تعداد بازدید : 9420
تاریخ انتشار : 1397/02/04
منبع :
فایل ضمیمه :